Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

(dále jen „Reklamační řád“)

 

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek (dále jen „Obchodní podmínky“) internetového obchodu umístěného na internetové adrese https://www.fitnessboots.cz/cs/ (dále jen „Internetový obchod“) provozovaného A care a.s., IČO: 250 85 484, se sídlem Nikoly Vapcarova 3274/2, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16375 (dále jen „Prodávající“).

 

 1.                   Úvodní ustanovení

 

1.1.             Je-li v tomto Reklamačním řádu uveden zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

 

1.2.             Tento Reklamační řád stanovuje postup pro vyřizování reklamací u zboží zakoupeného v Internetovém obchodu Prodávajícího.

 

1.3.            Kupujícím se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí každá fyzická osoba podnikající i nepodnikající a právnická osoba (dále jen „Kupující“), která uzavírá s Prodávajícím smlouvu, jejímž předmětem je koupě zboží (dále jen „Smlouva“), a to prostřednictvím Internetového obchodu.

 

1.4.            Je-li v tomto Reklamačním řádu uveden Spotřebitel, rozumí se tím Kupující, který je fyzickou osobou nepodnikající (dále jen „Spotřebitel“).

 

1.5.            Je-li v tomto Reklamačním řádu uveden Podnikatel, rozumí se tím Kupující, který je právnickou osobou, fyzickou osobou podnikající a/nebo podnikatelem ve smyslu ustanovení
§ 420 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „Podnikatel“).

 

1.6.            Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi obsaženými v Obchodních podmínkách. Pokud v tomto Reklamačním řádu není některý z pojmů v něm obsažených definován, má pro účely tohoto Reklamačního řádu význam, který je uveden v Obchodních podmínkách.

 

2.                  Prevence

 

2.1.            Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby Kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží stanovených výrobcem. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost zboží, jako např. nadměrnou intenzitu užívání zboží, užívání zboží k nevhodnému účelu apod.

 

2.2.            Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Prodávající poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím informačních materiálů dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží.

 

3.                  Úvodní prohlášení

 

3.1.             Odesláním objednávky postupem podle čl. 3. Obchodních podmínek (dále jen „Objednávka“) Kupující prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s Obchodními podmínkami a tímto Reklamačním řádem, a že s nimi výslovně souhlasí ve znění, které je platné a účinné v okamžiku odeslání Objednávky.

 

3.2.             Kupující prohlašuje, že si je vědom své povinnosti poskytnout Prodávajícímu veškerou nezbytnou součinnost pro řádné vyřízení reklamace zboží.

 

3.3.             Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má Kupující právo tuto vadu reklamovat.

 

3.4.             Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

 

4.                  Záruka za jakost

 

4.1.             Prodávající jako záruční doklad vystavuje Kupujícímu k zakoupenému zboží fakturu, resp. účtenku se zákonem stanovenými údaji, které jsou potřebné pro uplatnění záruky (označení zboží, cena, množství).

 

4.2.             Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, tj. dnem převzetí zboží, resp. dnem kdy Kupující odmítne zboží převzít, ačkoliv mu Prodávající umožní se zbožím nakládat.

 

4.3.             V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou nebo projeví v záruční době vady, musí Kupující reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, který by danou věc dalším užíváním ještě více poškodil.

 

4.4.             Délka lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění činí u nového zboží pro Spotřebitele 24 (dvacet čtyři) měsíců.  

 

4.5.             Délka lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění činí u nového zboží pro Podnikatele 12 (dvanáct) měsíců.

 

4.6.             Lhůta končí dnem, který se svým číselným označením shoduje se dnem, který je rozhodný pro počátek jejího běhu.

 

4.7.             Práva z vadného plnění zanikají, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

 

4.8.             Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady, zejména že zboží:

 

4.8.1.      má vlastnosti, které si Prodávající a Kupující ujednali a chybí-li takové ujednání, že zboží má vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, nebo které lze s ohledem na povahu zboží očekávat;

 

4.8.2.      se hodí k účelu, pro které je určeno nebo se zboží tohoto druhu pro tento účel obvykle používá;

 

4.8.3.      je v odpovídajícím množství; a

 

4.8.4.      vyhovuje právním předpisům.

 

4.9.             Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí Kupujícím, pokud není prokázán opak.

 

4.10.         Kupující bere na vědomí, že některé díly zboží jsou z hlediska jakosti již po prvním užití natolik opotřebované, kdy Prodávající není schopen dle informací výrobce poskytnout na některé díly zboží záruku z důvodu opotřebení. Jedná se zejména o:

 

4.10.1.  gumovou podrážku; a

 

4.10.2.  vnitřní textilní vložku.

 

4.11.         Prodávající je schopen dle informací výrobce jen v omezené míře poskytnout záruku na určité díly, a to maximálně na 3 (tři) měsíce od zakoupení zboží. Jedná se zejména o:

 

4.11.1.  gumové pružiny;

 

4.11.2.  plastové obloukové pružiny – tzv. shell; a

 

4.11.3.  rychloupínací přezky.

 

5.                  Záruční podmínky

 

5.1.             Kupující je povinen při osobním převzetí zboží zkontrolovat úplnost a nepoškozenost zboží. Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen důkladně zkontrolovat stav zásilky, úplnost a nepoškozenost zboží.

 

5.2.             V případě jakékoliv nesrovnalosti je Kupující povinen nahlásit tuto nesrovnalost bez zbytečného odkladu Prodávajícímu. Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen tuto nesrovnalost vyznačit v předávacím protokolu a kontaktovat Prodávajícího na e-mailovou adresu: health@acare.cz.

 

5.3.             Kupující může reklamaci uplatnit na adrese A care a.s., IČO: 250 85 484, se sídlem Nikoly Vapcarova 3274/2, Modřany, 143 00 Praha 4, a to buď písemně prostřednictvím pošty anebo osobně.

 

5.4.             Kupující je povinen Prodávajícímu popsat vadu, označit reklamované zboží a datum jeho nákupu, označit reklamované zboží číslem dokladu, označit reklamované zboží číslem série zboží (číslo bot, pružin, shell), poskytnout Prodávajícímu relevantní údaje o své váze, průměrným počtu odskákaných hodin týdně / celkem, poskytnout informaci o zakoupení náhradních dílů a jejich typu a dne koupě, koupi zboží doložit dokladem, uvést kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení a kontaktní adresu a zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace, kterým je buď:

 

5.4.1.      oprava zboží; nebo

 

5.4.2.      výměna zboží za nové; nebo

 

5.4.3.      sleva z kupní ceny;

 

reklamační protokol musí být Kupujícím řádně vyplněný a podepsaný. Bez řádně vyplněného reklamačního protokolu není schopen Prodávající reklamovat dané zboží.

 

5.5.             Prodávající následně vydá Kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace. Obsahem tohoto potvrzení je obsah reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Toto potvrzení je při osobním uplatnění Kupujícímu předáno osobně, při písemném uplatnění je toto potvrzení zasláno Kupujícímu na e-mail, který uvedl v Objednávce, resp. na e-mail, který bude sdělen při uplatnění reklamace (dále jen „Kontaktní e-mail“).

 

6.               Kupující prohlašuje, že si je vědom, že nevrátí-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení Kupujícího od Smlouvy bude částka, která bude Kupujícímu vrácena snížena o hodnotu nevráceného příslušenství.

 

7.                  Výluky ze záruky

 

7.1.             Záruka se nevztahuje na poškození zboží vzniklá:

 

7.1.1.      v důsledku jeho opotřebení;

 

7.1.2.       mechanickým poškozením zboží;

 

7.1.3.      používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí, které je Prodávajícím či výrobcem určeno;

 

7.1.4.      poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s doporučeními uvedenými Prodávajícím nebo výrobcem nebo nevhodné údržby;

 

7.1.5.      u zboží, které bylo upraveno Kupujícím, vznikla-li vada v důsledku této úpravy;

 

7.1.6.      poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí;

 

7.1.7.      použitím nesprávného, neoriginálního či nedoporučeného spotřebního materiálu a škody v tomto důsledku vzniklé;

 

7.1.8.      v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno;

 

7.1.9.      nesprávným užitím v rozporu s návodem výrobce.

 

8.                  Posouzení vad

 

8.1.             Vady zboží předaného k reklamaci budou Prodávajícím posouzeny, zda je možné je považovat za vady kryté zárukou podle tohoto Reklamačního řádu.

 

8.2.             Bude-li reklamace zamítnuta, bude Kupující vyzván, zda souhlasí s placenou opravou, a to prostřednictvím e-mailu na Kontaktní e-mail. Před provedením placené opravy bude Kupující informován o její ceně, rozsahu a době nutné k jejímu provedení.

 

8.3.             Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

 

9.                  Vyřízení reklamace

 

9.1.             V případě, že Spotřebitel uplatní u Prodávajícího reklamaci, rozhodne o reklamaci Prodávající ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů od jejího přijetí. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená a podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 (třicet) dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se Spotřebitelem. Takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

9.2.             V případě, že Podnikatel uplatní u Prodávajícího reklamaci, rozhodne o ní Prodávající do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

9.3.             O vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího na Kontaktní e-mail.

 

9.4.             Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

 

9.5.             O provedení opravy rozhodne odpovědný pracovník Prodávajícího a vyznačí nebo dohodne termín vyzvednutí opravy Kupujícím, pokud se nedohodnou jinak.

 

9.6.             V případě vady odstranitelné má Kupující právo na výměnu zboží, odstoupení od Smlouvy nebo vrácení peněz pokud:

 

9.6.1.      reklamace nebyla vyřízena ve stanovené lhůtě ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě; nebo

 

9.6.2.      Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně 3 (tři) odstranitelné vady.

 

9.7.             Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

 

9.8.             Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má Kupující právo:

 

9.8.1.      požadovat výměnu zboží za nové bezvadné; nebo

 

9.8.2.      poskytnout slevu z kupní ceny; nebo

 

9.8.3.      odstoupit od Smlouvy.

 

9.9.             Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

 

10.               Vyšší moc

 

10.1.         Prodávající není v prodlení s plněním svých povinností, jestliže jeho prodlení bylo způsobeno okolností vyšší moci, jakými jsou např. válka, občanské nepokoje, rekvizice, restrikce ze strany státu, stávky, přírodní katastrofy, výluky, pracovní konflikty, požáry, havárie nedostatek surovin a energie nebo další nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, které nastaly v době plnění Smlouvy a znemožnily splnění závazku Prodávajícího. Po dobu trvání vyšší moci se přiměřeně prodlužuje lhůta pro splnění povinností zúčastněných smluvních stran.

 

11.               Společná ustanovení

 

11.1.         Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

11.2.         O vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího na Kontaktní e-mail a odešle zboží na adresu Kupujícího, kterou uvedl v Objednávce, případně umožní osobní převzetí zboží.

 

11.3.         Po vyřízení reklamace opravou nebo výměnou zboží se prodlužuje záruka o dobu trvání reklamace, a to o dobu ode dne následujícího po uplatnění záruky do dne, kdy byl Kupující o vyřízení reklamace informován.

 

11.4.         Kupující má právo na úhradu nejmenších nutných účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním oprávněné reklamace, a to zejména poštovné. O tyto náklady je možné žádat nejdéle do 1 (jednoho) měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

11.5.         Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s protokolem o reklamaci. Kupující je povinen také zkontrolovat úplnost zboží, a to bez zbytečného odkladu. K pozdějším námitkám nebude brán zřetel.

 

11.6.         Kupující je povinen si převzít reklamované zboží do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace informován. V opačném případě má Prodávající právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uskladněním zboží. Pokud si Kupující nevyzvedne zboží do 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace informován, má Prodávající právo reklamované zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

 

11.7.         Při výdeji zboží či vrácení kupní ceny po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad na základě, kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající odmítnout zboží vydat či vrátit kupní cenu. 

 

12.               Závěrečná ustanovení

 

12.1.         Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tento Reklamační řád. Nový reklamační řád je platný a účinný dnem jeho zveřejnění v Internetovém obchodu. Okamžikem platnosti a účinnosti nového reklamačního řádu tento Reklamační řád zaniká. Současně tímto dnem pozbývají platnosti a účinnosti veškeré předchozí reklamační řády Prodávajícího vydané přede dnem platnosti a účinnosti tohoto Reklamačního řádu.

 

Četl jsem a souhlasím.
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování svých služeb (návštěvnost webu a statistiky). Přečtěte si prosím podmínky souhlasu s používáním těchto souborů na tomto webu a můžete se dobrovolně rozhodnout. Podmínky souhlasu ZDE.